Vydání matričních dokladů (rodný, oddací, úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství)

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy a doklad o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství, vstoupila do partnerství nebo zemřela. Jedná-li se o narození, uzavření manželství / vstup do partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

Při ztrátě matričního dokladu může matriční úřad vydat jeho druhopis. Též o druhopis matričního dokladu se žádá u matričního úřadu, v jehož správním obvodu se nachází místo, kde došlo k narození – rodný list, ke sňatku – oddací list, ke vstupu do partnerství – doklad o registrovaném partnerství, nebo k úmrtí – úmrtní list.

KDO MŮŽE POŽÁDAT O VYDÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ?

Matriční úřad vydá matriční doklad:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (tj. manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci)
 • pro úřední potřebu orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků
 • osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině
 • úmrtní list osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem, nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu
 • rodný list dítěte na žádost zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud bylo dítě do  péče tohoto zařízení nebo osoby svěřeno na základě rozhodnutí soudu

VYDÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ
Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Zmocněncům oprávněných osob se vydá matriční doklad na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

 

ZA JAKÝCH PODMÍNEK MOHU ZAŽÁDAT O VYDÁNÍ PRVOPISU RODNÉHO LISTU NAROZENÉHO DÍTĚTE?   
K vydání prvopisu rodného listu narozeného dítěte za trvání manželství předloží jeden z rodičů:

 • oddací list, průkaz totožnosti, souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte, případně další potřebné doklady

K vydání prvopisu rodného listu dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka:

 • prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte, rodný list matky, rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá, občanský průkaz, případně další potřebné doklady

K vydání prvopisu rodného listu dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství, předloží jeden z rodičů:

 • souhlasné prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte, souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství (lze určit před narozením dítěte), popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti, rodný list matky a otce, je-li matka rozvedená, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka ovdovělá, předloží úmrtní list manžela, občanské průkazy rodičů, případně další doklady   

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině – Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

CO MUSÍM PŘEDLOŽIT PRO VYDÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ?
Žadatel předloží platný průkaz totožnosti, popřípadě další veřejnou listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství, vstup do partnerství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků nebo k uplatnění nároků v cizině (např. rodný list, oddací list, cizozemské veřejné listiny apod.). V případě zastupování je nutné předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

FORMULÁŘE, KTERÉ JE POTŘEBA VYPLNIT? 
Formuláře lze stáhnout a vyplnit elektronicky či přímo na matričním úřadě. 

CO MĚ TO BUDE STÁT?

 • prvopis matričního dokladu (rodný, oddací, úmrtní list) – zdarma
 • vydání stejnopisu (druhopisu) rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství – 300 Kč
 • vydání vícejazyčného standardního formuláře – 100 Kč

JAK DLOUHO BUDE VYŘÍZENÍ TRVAT?
Lhůta pro vyřízení je 30 dnů. Osobní žádosti, je-li to možné, vyřizujeme na počkání.