Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/ke vstupu do partnerství

Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství / ke vstupu do partnerství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství / ke vstupu do partnerství svého státního občana.

Na žádost lze vydat k vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství / ke vstupu do partnerství vícejazyčný standardní formulář pro použití ve státech EU.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství se vydávají na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jejich vydání.

KDO MŮŽE PODAT ŽÁDOST O VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI?      
Žádost může podat občan České republiky a osoba bez státní příslušnosti (bezdomovec), který má povolen trvalý pobyt na území ČR. Požádá-li snoubenec o  vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.

KDE MOHU VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘEŠIT?
Vysvědčení o právní způsobilosti vydává matriční úřad dle trvalého pobytu občana, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území České republiky před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1.

CO MUSÍM PŘEDLOŽIT?        
K žádosti žadatel předkládá:

  • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
  • rodný list
  • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
  • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů

CO MĚ TO BUDE STÁT?   
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem – 500 Kč    

JAK DLOUHO BUDE VYŘÍZENÍ TRVAT?       
Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, je-li to možné, je většinou doklad vyhotoven na počkání.