Změna jména a příjmení

Jméno nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

KDO MŮŽE POŽÁDAT O ZMĚNU JMÉNA ČI PŘÍJMENÍ?

 • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR
 • fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR

KDE MOHU ZMĚNU ŘEŠIT?

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad dle trvalého pobytu dítěte.

Pokud žadatel či nezletilý není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud není ani takový pobyt, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.

CO MUSÍM VŠECHNO PŘEDLOŽIT PRO PROVEDENÍ ZMĚNY?

Písemnou žádost, která obsahuje jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil, a dále:

 

 • jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele; rodné číslo; místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte; jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, případně nezletilých dětí, vztahuje-li se změna i na tyto osoby; údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte; odůvodnění
 • rodný, popřípadě oddací list / doklad o uzavřeném partnerství žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu nebo potvrzení o trvalém pobytu)
 • doklad o státním občanství (např. občanský průkaz, cestovní doklad ..)
 • souhlas fyzické osoby starší 12 let , jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
 • platný průkaz totožnosti

CO MĚ TO BUDE STÁT?

Vydání povolení změny:

 • hanlivého nebo směšného příjmení: 200 Kč
 • příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení: 300 Kč
 • jména nebo příjmení v ostatních případech: 3.000 Kč

V JAKÉM PŘÍPADĚ POPLATEK NEPLATÍM?

 • Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
 • Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.
 • Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
 • Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.